KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME METNİ 

 

Asuka Kimya San. ve Tic. Anonim Şirketi kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.  

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.  

a) Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ASUKA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“ASUKA KİMYA” veya ŞİRKET” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.  

​​​b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 

Veri Kategorileri

Kişisel Veriler

Kimlik

Ad, Soyad, TCKN, doğum tarihi, doğrum yeri,

İletişim

Cep telefonu numarası, iş telefonu numarası, e-posta adresi, iş adresi

Finans

IBAN, banka bilgisi

Özlük

Unvan, birim, departman, eğitim bilgisi, sertifika

Hukuki İşlem

İmza, tarih, belge numarası

Aşağıdakilerle sınırlı kalmamak ve kanun gereklerine uygun olmak kaydıyla toplanan kişisel verileriniz;  

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.  

  1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

       Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b) bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;  

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.  

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel Verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle; 

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, mağaza ve ŞİRKET genel müdürlük personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.  

  1. d) İlgili Kişinin6698 sayılıKanunun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ŞİRKET tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.  

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’in Kısıklı Mahallesi Bosna Bulvarı No:25/1 Çamlıca Ulusoy Plaza Üsküdar -İstanbul adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak, b2b@asuka.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

ASUKA KİMYA’nın kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

Başvurunuzda; 

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
Talep konunuzun,bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.